PROGRAMME RAASTEN RASTAH

Skïereden 27. b. – 30. b. 2018

Raasten rastah festivaalen programmesne ovmese darjomh gaajhkesidie abpe fuelhkesne. Maanide jïh noeride vætnoeh-, teaatere-, kåanste- jïh saavremedarjomh (workshop). Utnebe aaj seminaarh beajjetje aamhtesigujmie mah dovne noeride jïh geerve almetjidie.  Mijjen aaj ovmese kultuvredarjomh; musihke, diskotehke, teaatere, filmh jnv. Vuesiehtibie saemien kultuvrem ovmese vuesiehtimmiej tjïrrh, dovne Storstuggusne jïh Røros museumesne.

Festivaalesne aaj prïhtjhgåetie, aavoegaskebiejjiebeapmoe jïh bovrh. Storstugguen ålkolen gærjabussh mejtie maahtah gillehtidh.

Foreløpig program Raasten rastah 2018

  • Alle
  • Bearjadahke
  • Laavadahke
  • Aejlege

Seminaarh aamhtesine «Kultuvreaerpie 100 jaepine», ts. 10-15

Seminaarh aamhtesinie «Kultuvreaerpie 100 jaepine» Bearjadahken, skïereden 30. b. ts. 10:00 - 15:30 10:00 - 12:00 Anne Severinsen: Aamhtesinie: Duekie saemiej voestes rïjhketjåanghkose, 1917. 13:00 - 15:00 Mattias Åhren: 100 jaepieh Tråanten mænngan – guktie saemiej reaktatsiehkie daanbien? 15:10 - 15:30 Ida Marie Bransfjell: Tråante 2017 Facebook Twitter Google+ LinkedIn {{ vc_btn:title=G%C3%A5+tilbake+til+programoversikten&shape=square&align=center&i_icon_fontawesome=fa+fa-angle-double-left&link=url%3A%252Fprogram%252F%7C%7C&add_icon=true&css=.vc_custom_1460538681897%7Bpadding-top%3A+50px+%21important%3Bpadding-bottom%3A+50px+%21important%3Bbackground-color%3A+%23ffffff+%21important%3B%7D&button_block=true }}

Soptsestimmieteatere maanide, ts. 16:30

Soptsestimmieteatere maanide: Sïlpegaaltije/Sølvkilden Bearjadhken, skïereden 30. b. ts. 16:30 Soptsestimmieteatere maanide "Sïlpegaaltije/Sølvkilden" Åarjelhsaemien Teatere. Cecilia Person jïh Charlotte Kappfjell soptsestimmieteaterem Sïlpegaaltije vuesiehtægan, joejkemi- jïh vaajesigujmie åarjelsaemien dajveste. Åadtjobe bïernen, tjoejki, staaloen jïh gelliej jeatjah bïjre govledh. Jïh jiehtieh aaj naan daejstie vaajesistie hov öövre saatnan. Facebook Twitter Google+ LinkedIn {{ vc_btn:title=G%C3%A5+tilbake+til+programoversikten&shape=square&align=center&i_icon_fontawesome=fa+fa-angle-double-left&link=url%3A%252Fsma%252Fsisvege%252F%7C%7C&add_icon=true&css=.vc_custom_1466501280662%7Bpadding-top%3A+50px+%21important%3Bpadding-bottom%3A+50px+%21important%3Bbackground-color%3A+%23ffffff+%21important%3B%7D&button_block=true }}

Nrk Saepmien åålmegetjåahkoe, ts. 18:00 raejeste

Guktie åarjelsaemien vaarjelidh gosse orre medijidie gaavnedidh? NRK Sapmi åålmegetjåahkoe bøøredimmie skiereden 30.biejjen ts.18.00, Storstuggusne Plassjesne. Maegkerh vaajtelassjh åarjelsaemien åålmege åtna mijjese? Diejvedh NRK Saepmien åejvieh:  Direktøøre Mona Solbakk , Saerniehredaktøøre Jan Rune Måsø, Prosjeekteredaktøøre Ole Rune Hætta jih redaktøøre maanaj faaledahkide Norleif Krokmo. Mijjieh vaajtelibie buerie båateme åålmegetjåahkose mijjem viehkiedidh, mijjem skreejredh jih eevtjedh [...]

Raasten rastah race, ts. 15:00

Raasten rastah race Laavadahke, golken 1.b. ts. 15:00 Roehteme; gaahtjeme jallh barre lusten gaavhtan. Gie jualkijommes åarjene? Dïhte njolhtjeles Gaarpedaelien kaarre, dïhte muetkies Herjedaelien nyjsene, akte lokaale Plassjelassje jallh naan jokere noerhtelistie? Bïeljelh jis datne sïjhth Raasten Rastah Race:m dåeriedidh! Mijjieh baalkaj mietie, båskoej tjïrrh, råabpi jïh plueviej bijjelen roehtebe, novh tjoerh dovne jolle pulsem jïh [...]

Gyrhkesjimmie Storstuggusne, ts. 11:00

Gyrhkesjimmie Storstuggusne Aejlegen, golken 2. b. ts. 11:00 Saemien Åålmege jïh hearra Einar Bondevik, guaktengïeleldh gyrhkesjimmiem aejlegen öörnedieh. Gyrhkesjimmie dunnie Gropa tjïehtjelisnie Storstuggusne. Gaajhkesh buerie båeteme gærhkoe-prïhtjegasse, gyrhkesjimmien mænngan. Facebook Twitter Google+ LinkedIn {{ vc_btn:title=G%C3%A5+tilbake+til+programoversikten&shape=square&align=center&i_icon_fontawesome=fa+fa-angle-double-left&link=url%3A%252Fprogram%252F%7C%7C&add_icon=true&css=.vc_custom_1460538758724%7Bpadding-top%3A+50px+%21important%3Bpadding-bottom%3A+50px+%21important%3Bbackground-color%3A+%23ffffff+%21important%3B%7D&button_block=true }}