22. juni 2021

Fredagskonsert med Marja Mortensson og KORK

Raasten rastah har den store gleden av å annonsere urfremføringen av verket Raajroe – The Reindeer Caravan, med Marja Mortensson, Daniel Herskedal, Jakop Janssønn og Kringkastingsorkesteret.

Foto av bandet: Ellen Agneta Norvang/NRK.

Foto gåetie: Jørn Kristensen

 

Konserte Plaassjen gærhkosne, golken 1. biejjien 2021

Raajroe – The Reindeer Caravan
Marja Mortensson
Daniel Herskedal
Jakop Janssønn
Kringkastingsorkesteret

 

Vuelieh mijjien vihkielommes aerpiemaahtoe, jïh vuelieh iktegisth mijjine jealeme. Vuelieh tjaebpieslaakan eatnemen vaajesh buerkiestieh, jielemem bovtsi ektine, jielemem raasti dåaresth.

Vuelie eatnemen bïjre jortehte. Eatneme siekerde sov vaajmoegïelem govledh. Gïele, mij dan tjaebpieslaakan satnem buerkeste. Eatneme vuertieminie dan baalan goske libie vihth ïedtjem gaavneme mijjen gïelem utnedh; ihke mijjieh iktesth soptsestidh, gaajhkine lehkesne. Dan baalan eatneme jïjtje tjuara soelkelaakan soptsestidh. Vaerieh, jeanoeh, mearoeh, bïegke, dah soelke joejkestieh; viehkiehtieh saemiej jielemem geehtedh.

Daate lea voestes aejkien konserte lea dorjesovveme. Meatan leah Marja Mortensson, Daniel Herskedal jïh Jakop Janssønn. Marja lea musihkeri ektine tjaebpieslaakan vuelide jïh musihkem ikteramme. Dan aejkien Nöörjen Kringkastingsorkesterem bööredamme vueline åahpenidh.

Buerie båateme Raajroen konsertese!

Gusnie bovtsh årroeminie, desnie mijjieh aaj maehtebe veasodh jïh bïerkenidh. Bovtsi namhtah ibie bïerkenh.

 

Verket Raajroe – The Reindeer Caravan speiler inntrykk fra vår aller viktigste fortellertradisjon, vuelie – joiken. Verket formidler de lange linjene i vår samiske historie, kjærligheten til naturen og reinen, det som gir oss liv; de gode minnene som lever i oss og en sterk tro på de kommende generasjonene.

Men vårt liv preges også av den politikk som er ført. Hva vil det si å vokse opp i en levende tradisjon, der noen deler står så sterkt og andre kun er vage minner om en svunnen tid? Vår sterke fortellertradisjon er det viktigste vi har, og i joiken lever den evig.

Marja Mortensson er en av tradisjonsbærerne for sør-, og umesamisk joiketradisjon. Sammen med trioen bestående av Daniel Herskedal og Jakop Janssønn har de formet et nytt landskap for joiken. Joiken formidles i stort format og denne gangen er det Kringkastingsorkesteret som dras inn i joikens univers, mektig og vakkert orkestrert av Daniel Herskedal.

 

Konsert i Bergstaden Ziir 1. Oktober 2021 med Marja Mortensson og Kringkastingsorkesteret

Billettsalg åpnes tirsdag 24. august. Billettsalg gjennom Storstuggu Røros.

 

By Ida Ljungberg Nyheter Share: