Mijjen eensi gïele – Sørsamisk språk i festdrakt – ny bibel på sørsamisk i kinosalen

Fredag 1. oktober kl. 17:00 – 18:00

Bibelselskapet presenterer sørsamisk språk i festdrakt med ny bibel på sørsamisk.

Program:

  • Musikk og joik ved Thomas Gaelok, bibeloversetter i det lulesamiske prosjektet
  • Bibeloversettelse som tradisjonsformidling v/Meerke Krihke Bientie
  • Om sørsamisk bibeltekst som språkressurs v/Bierna Bientie
  • Lesing av prøvetekster, respons fra salen

Programmet ledes av Einar Bondevik.

 

Åarjelsaemien bijpelejarkoestæjjah edtjieh soptsestidh guktie dah ussjedeminie gosse bijpeletekstigujmie barkeminie. Jarkoestæjjah saarnoeh guktie sinsitniem eevtjieh juktie maehtieh gïelem nænnoestidh.

Oversettere av sørsamiske bibeltekster forteller om sine tanker knyttet til oversettelsesarbeidet.  Oversetterne deler sine refleksjoner, utfordringer og gleder knyttet til arbeidet frem til ferdig tekst er formet.

 

Jaepien 2024 edtja Orre testamente åarjelsaemien gieline riejries sjïdtedh. Jarkoestæjjah göökteluhkie jaepieh dejnie barkeme. Nöörjen Bijpelesiebrie aavone jïh madtjele stoere barkoen åvteste.

I 2024 lanseres Det nye testamentet på sørsamisk. Arbeidet har foregått i snart 40 år. Det Norske Bibelselskap er stolt og gleder seg over dette viktige og store arbeidet.

Les sørsamisk bibeltekst på nett!

 

Gyjhtelassh / spørsmål rettes til:

Meerke Krihke Leine Bientie
Oversetter i sørsamisk bibeloversetterprosjekt
Mob: +47 412 88 227
mbientie@hotmail.com

Jallh / Eller:

Hans-Olav Mørk
Head of Translation
Mob: +47 413 29 711
hom@bibel.no

[easy-social-share]