Buerkiestimmieh

Raasten rastah sæjhta maahtoem juekedh jïh saarnodh. Bearjadahken jïh laavadahken buerkiestimmie. Daate vihkeles sijjie gusnie dovne orre jïh damtoes maahtoem saarnoeh. Dan sisvege sjïere aamhtesen bïjre jallh ovmessie sisveginie.

Seminarer