SAERNIEH

Årsmøte for Raasten rastah mandag 10. juni 2024

Årsmøtet for Raasten rastah gjennomføres på Aajege, Røros vgs, mandag 10. juni 2024 kl. 1300.

Ung samisk kunstner

Invitasjon til utstilling: «Ung samisk kunstner» Vi inviterer unge samiske kunstnere i alderen 15 år og oppover til utstilling under Raasten rastah. Vær kreativ i tiden fremover eller se hva du har gjort tidligere, vær modig, kontakt oss og still ut på Storstuggu, Røros til glede for festivalens besøkere.  Motiv, uttrykk og teknikk velges på […]

Fredagskonsert med Marja Mortensson og KORK

Raasten rastah har den store gleden av å annonsere urfremføringen av verket Raajroe – The Reindeer Caravan, med Marja Mortensson, Daniel Herskedal, Jakop Janssønn og Kringkastingsorkesteret.

Pressemelding: Sørsamiske kulturfestivaler bytter år

Annen hvert år arrangeres de sørsamiske kulturfestivalene Raasten rastah og Tjaktjen Tjåanghkoe på henholdsvis Røros og Snåsa. Raasten rastah skulle egentlig arrangeres denne høsten. Men covid-19 sørget for at festivalen måtte avlyses. I stedet for å måtte vente til 2022 med ny festival på Røros, bytter festivalene år. Det vil si at Raasten rastah blir […]

Pressebïevnese: Raasten rastah 2020 heajhtesovveme

Raasten rastah 2020 Plaasjesne heajhtesovveme. Gaajh njuajjan sjïdtimh juktie tjoerimh dan jaepien festivaalem hiejhtedh Covid-19:n dïehre, jïh dah restriksjovnh mah dïsse tjåavoeh.

Raasten rastah: Filmh

Saemien filmefestivaale Plassjesne Rahkan 7.-10.b. 2019 dle saemien filmefestivaale Røros Kino:sne sjædta: “Raasten rastah: Filmh”

Soptsestimmieteatere «Sïlpegaaltije/Sølvkilden»

Guvvie: Sven Henriksen Soptsestimmieteatere «Sïlpegaaltije/Sølvkilden» Åarjelhsaemien Teatere. Raasten rastah aavone juktie Åarjelhsaemien Teatere jïh Cecilia Persson vihth «Sïlpegaaltijem» mijjese ohtseme, jïh daelie edtjieh orre maanaboelvese dam vuesiehtidh.