SAERNIEH

Ung samisk kunstner

Invitasjon til utstilling: «Ung samisk kunstner» Vi inviterer unge samiske kunstnere i alderen 15 år og oppover til utstilling under Raasten rastah. Vær kreativ i tiden fremover eller se hva du har gjort tidligere, vær modig, kontakt oss og still ut på Storstuggu, Røros til glede for festivalens besøkere.  Motiv, uttrykk og teknikk velges på […]

Årsmøte for Raasten rastah torsdag 8. juni 2023

Årsmøtet for Raasten rastah gjennomføres på Aajege, Røros vgs, torsdag 8. juni 2023 kl. 1200.

Fredagskonsert med Marja Mortensson og KORK

Raasten rastah har den store gleden av å annonsere urfremføringen av verket Raajroe – The Reindeer Caravan, med Marja Mortensson, Daniel Herskedal, Jakop Janssønn og Kringkastingsorkesteret.

Pressemelding: Sørsamiske kulturfestivaler bytter år

Annen hvert år arrangeres de sørsamiske kulturfestivalene Raasten rastah og Tjaktjen Tjåanghkoe på henholdsvis Røros og Snåsa. Raasten rastah skulle egentlig arrangeres denne høsten. Men covid-19 sørget for at festivalen måtte avlyses. I stedet for å måtte vente til 2022 med ny festival på Røros, bytter festivalene år. Det vil si at Raasten rastah blir […]

Pressebïevnese: Raasten rastah 2020 heajhtesovveme

Raasten rastah 2020 Plaasjesne heajhtesovveme. Gaajh njuajjan sjïdtimh juktie tjoerimh dan jaepien festivaalem hiejhtedh Covid-19:n dïehre, jïh dah restriksjovnh mah dïsse tjåavoeh.

Raasten rastah: Filmh

Saemien filmefestivaale Plassjesne Rahkan 7.-10.b. 2019 dle saemien filmefestivaale Røros Kino:sne sjædta: “Raasten rastah: Filmh”

Soptsestimmieteatere “Sïlpegaaltije/Sølvkilden”

Guvvie: Sven Henriksen Soptsestimmieteatere “Sïlpegaaltije/Sølvkilden” Åarjelhsaemien Teatere. Raasten rastah aavone juktie Åarjelhsaemien Teatere jïh Cecilia Persson vihth «Sïlpegaaltijem» mijjese ohtseme, jïh daelie edtjieh orre maanaboelvese dam vuesiehtidh.