Tjeahpoe jïh kultuvre

Raasten rastah lea tjåanghkoesijjie gusnie tjeahpoe- jïh kultuvredarjomh jarngesne, gåabph almetjh båetieh ihke jeatjabinie gaavnedidh jïh lustestalledh.

Joekehth faaleldahkh gusnie saemien vytnesjæjjah jïh tjiehpiedæjjah maehtieh vuesiehtidh mejnie gïehtelieh jïh berkieh, dovne dah mah guhkiem gïehtelamme jïh dah mah orresth aalkeme. Gallesigujmie laavenjostebe juktie dam tjåanghkoesijjiem buektiehtidh.

Raasten Rastah Race

Roehteme; gaahtjeme jallh barre lusten gaavhtan.

Gie jualkijommes åarjene? Dïhte njolhtjeles Gaarpedaelien kaarre, dïhte muetkies Herjedaelien nyjsene, akte lokaale Plassjelassje jallh naan jokere noerhtelistie? Bïeljelh jis datne sïjhth Raasten Rastah Race:m dåeriedidh!

Mijjieh baalkaj mietie, båskoej tjïrrh, råabpi jïh plueviej bijjelen roehtebe, novh tjoerh dovne jolle pulsem jïh bïevestahkem vuertedh. Mejtie sïjhth gaahtjedidh, jallh ajve slaangkedh, dle maahtah dam, tïjjen namhtah. Roehteme “bijjene Vola:sne”, mohte dovne aalkoe jïh mååle Storstuggusne. Sjïere baalka maanide, jïh gaajhkh maanah mah tjïrrehtieh maam joem vitnieh.

Joekoen Fjell-regiovnen skævkehkh sïjhtebe Raasten Rastah Race:se böörestidh.